Топ-100
Back

ⓘ Information ..
                                               

Information

För den danska tidningen, se Dagbladet Information. För statistisk information och information inom kommunikationsteori, se Informationsteori. Information uttrycker kunskap eller budskap i en konkret form, och består ofta men inte alltid av en samling fakta. Information utgör substansinnehållet i de meddelanden som överförs vid kommunikation och utgör också substansinnehållet i olika typer av lager av kunskap och budskap, som en bok eller en databas. Information återfinns som substansinnehållet vid användning av tal, skrift, symboler, bilder och som kodat data anpassat för specifika media ...

                                               

Filterbubbla

En filterbubbla är ett påstått fenomen som skulle uppstå till följd av personligt anpassade resultat av sökningar efter information, till exempel då en användare använder en sökmotor på Internet eller delar och gillar saker på ett socialt medium. Olika algoritmer filtrerar och sorterar då automatiskt träfflistan och förslag på internetinnehåll beroende på uppgifter om användaren såsom vad denna har sökt, klickat på och gillat tidigare eller var personen befinner sig. En konsekvens skulle vara att användare inte tar del av information som motsäger deras verklighetsuppfattning och isoleras i ...

                                               

Informationsarkitektur

Informationsarkitektur är en IT-term som syftar på den struktur som i förväg måste utarbetas – vanligen av personer från en organisations eller ett företags informationsavdelning i samarbete med en IT-avdelning eller ett IT-företag – så att optimala möjligheter råder för att organisera den information som en produkt ska ha så att produktens digitala gränssnitt hjälper användarna att hitta vad de söker eller att göra det de vill. Begreppet informationsarkitektur fanns redan i slutet av 1970-talet och syftade då på allt det skelett som måste sättas ihop innan man började fylla vilken informa ...

                                               

Informationskompetens

Informationskompetens är färdigheten att kunna hitta och utnyttja den information man behöver. Man ska kunna veta när man behöver information eller kunskap och kunna hitta, dvs identifiera ett eget informationsbehov och definiera en frågeställning, inventera de egna kunskaperna, samla in och sammanställa information, kritisk granska, bearbeta och utnyttja den på ett effektivt sätt samt kunna presentera på ett lämpligt sätt. I Sverige har Stig-Roland Rask myntat begreppet "fjärde basfärdigheten" för informationskompetens.

                                               

Informationssilo

En informationssilo är ett förvaltningssystem oförmöget till ömsesidigt utbyte med andra, liknande system. "Informationssilo" är ett nedsättande uttryck som kan användas för att beskriva en avsaknad av operativ ömsesidighet. Härledda varianter är "silotänkande", "silovision" och "silomentalitet". Uttrycket används vanligtvis för inåtvända system där informationskommunikationen är lodrät. Kritiker av silor hävdar att chefer tjänar som informationsportvakter som försvårar samordning och kommunikation mellan avdelningarna och gör sömlös interoperabilitet med externa parter opraktiskt. De mena ...

                                               

Källmaterial

Källmaterial är skriftligt eller muntligt material som består av samtida vittnesbörd om ett visst förhållande. Källmaterial är det material ur vilket information eller idéer härrör. Vid översättningar är källmaterialet den ursprungliga texten som ska översättas till andra språk. Källmaterial brukar delas in i tre sorter: primära källor, sekundära källor och tertiära källor. Primärkälla är en term för de ursprungliga källmaterialen och kommer från den berörda tidsperioden och har inte filtrerats genom tolkning eller utvärdering. En sekundärkälla åberopar, kommenterar eller bygger vidare på ...

                                               

MDB

MdB kan även stå för Mitglieder des Deutschen Bundestages, se vidare Tysklands förbundsdag. MDB står för manuell databehandling, till skillnad från den databehandling som görs av datorer, som kallas ADB, automatisk databehandling.

                                               

Oavsiktligt felaktig information

Oavsiktligt felaktig information är oriktig information som sprids utan insikt om att mottagaren blir felunderrättad eller felinformerad. Begreppet skiljer sig från desinformation, som är avsiktligt spridande av felaktig information.

                                               

Öppna data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar. Det finns ingen internationellt antagen formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition eller de principer för öppen digital offentlig information som utarbetades av Open Government Working Group. Öppna data ses även som ett sätt för medborgarna att få insyn i förvaltningen. Flera länder har upprättat kataloger över öppna datakällor, bl.a. Storbritannien data.gov.uk, Norge data.norge.no och USA data.gov. I Sverige har E-delegationen fått i uppdrag att bl.a. öka möjligheterna a ...