Топ-100
Back

ⓘ Samhällsvetenskap ..




                                               

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap är en samlingsbenämning på de vetenskapliga ämnen som studerar samhället ur olika aspekter. Samhällsvetenskap kan, beroende på inriktning, överlappa med beteendevetenskap och humaniora.

                                               

Agentbaserad modell

Agentbaserad modell, ABM, är en typ av beräkningsmodell som oftast används för datorsimulering och som bygger på att de makroegenskaper som man försöker efterlikna är resultatet av att en stor mängd enkla objekt, agenter, interagerar på mikronivå. Med agentbaserad modellering försöker man således skapa bottom-up-modeller av komplexa system. Dessa modeller försöker vanligen efterlikna samhällsvetenskapliga, sociala eller biologiska skeenden. Modellens grundtankar, som bygger på konceptet emergens, formulerades under 1940-talet, men den fick ingen stor användning innan datorernas genombrott. ...

                                               

Aktionsforskning

Aktionsforskning utförs utan att man försöker distansera eller separera sig från den verksamhet eller det område som är objekt för forskningen. Syftet med aktionsforskningen är att ha en direkt och omedelbar påverkan på forskningsområde. Målet är att ”bidraga till lösningen på människors praktiska problem i en verklig situation”. Aktionsforskningens fader anses vara socialpsykologen Kurt Lewin. Klassisk aktionsforskning utgår från idén att giltig kunskap är den kunskap som utvecklas genom handling. En kritisk framgångsfaktor är att det finns ett väl fungerande samarbete mellan forskaren oc ...

                                               

An American Dilemma

An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy är en vetenskaplig studie av Gunnar Myrdal från 1944, som behandlar de svartas situation i dåtidens USA, "negerproblemet". Studien genomfördes mellan 1938 och 1942 och publicerades 1944 i två delar omfattande 1500 sidor. Den tvärvetenskapliga studien finansierades av Carnegie Institution of Washington. Myrdal engagerade ett flertal forskare som medarbetare. Boken tes är att det finns en motsättning mellan den rasistiska praktiken i USA och de officiella amerikanska idealen om frihet, jämlikhet och rättvisa. Myrdal tog avstånd från ...

                                               

Arv eller miljö

Arv eller miljö nurture) är en klassisk debatt inom samhälls- och beteendevetenskaperna om huruvida, och i vilken utsträckning, medfödda egenskaper eller yttre påverkan genom personliga erfarenheter bestämmer eller orsakar individuella skillnader i människors beteende. Perspektivet att människan föds helt eller nästan helt utan medfödda drag kallas tabula rasa. De olika ståndpunkterna i frågan om arv och miljö aktualiseras ofta till exempel när man försöker förklara varför vissa blir kriminella, och även i olika utsträckning vad som formar ens personlighet, könsidentitet, sexuella läggning ...

                                               

Avslöjad preferens

Avslöjade preferenser är en metod inom samhällsvetenskap, särskilt nationalekonomi, för att ta reda på vad en individ egentligen har för preferens genom att studera individens beteende. Termen används framför allt inom studiet av konsumentbeteende. Enligt teorin om avslöjad preferens visas vad en person verkligen föredrar bäst genom att studera hur individen handlar, till exempel i motsats till vad personen säger sig föredra. Inom studiet av konsumentbeteende betyder det i stort sett att konsumenternas preferenser avslöjas av deras köpvanor. Teorin är viktig vid studiet av flera slags pref ...