Топ-100
Back

ⓘ Juridik ..
                                               

Juridik

Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som har avlagt en juristexamen kallas jurist. Det vetenskapliga studiet av juridik kallas rättsvetenskap. Rätten består av ett flertal/några rättskällor, såsom statuter skriven rätt, rättspraxis, förarbeten, doktrin och i vissa fall även sedvänja. Med ett gemensamt namn brukar de olika reglerna kallas normer, vilket inte är att förväxla med sociala normer.

                                               

Beslag

Beslag är ett tvångsmedel som i Sverige kan användas när misstanke om brott föreligger. Beslag kan bland annat läggas på föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott eller avhänts någon genom brott får tas i beslag. Vid mycket allvarliga brott där fängelse på sex år ingår i straffskalan kan beslag också läggas på sådant som blivit utbyte av brottet. Bland de brottsbalksbrott där detta kan ske märks dopningsbrott enligt 3 § första stycket lagen 1991:1969 om förbud mot vissa dopningsmedel eller grovt dopningsbrott enligt 3 a § samma lag, narkotikabrott enligt 1 § narkot ...

                                               

Borgfrid

Borgfrid var det rättsskydd som i medeltidens germanska riken gällde för befästningar och andra platser med anknytning till kungen. Borgfriden var en utsträckning av den konungsfrid som i Norden gällde kring kungens person. Borgfriden innebar att brott som begicks på gårdar eller befästningar där kungen brukade vistas behandlades som fridsbrott, och därmed straffades hårdare än brott begångna på andra platser. Borgfriden tillämpades även på borgar, som innehades av kungliga tjänstemän och vasaller, och på befästa städer. Begreppet fanns kvar i strafflagen så sent som 1948. I moderna samman ...

                                               

Coroner

Coroner är en tjänsteman i Storbritanniens samvälde och USA vars uppdrag är att fastställa dödsfall hos påträffade livlösa personer, samt medverka i utredning om dödsorsaken. Skattfynd handläggs också av en coroner.

                                               

Dechargebetänkande

Dechargebetänkande var det utlåtande, som konstitutionsutskottet förr vid lagtima riksdag avgav med anledning av granskningen av de i regeringen förda protokollen. Detta utlåtande kallades även anmärkningsmemorial. Den debatt, som ofta förekom vid dess behandling i riksdagen, kallades ibland dechargedebatt. Motsvarande betänkande kallas idag granskningsbetänkande.

                                               

Delegering

Delegering är att man överlämnar beslutsrätt, det vill säga att man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn. Detta kallas att beslutet delegeras. Till exempel är högsta beslutande organet i en kommun dess kommunfullmäktige. Normalt delegerar fullmäktige många typer av beslut till kommunstyrelsen, som i sin tur kan delegera beslut till andra grupper eller enskilda personer. Dessa sägs sedan fatta beslut på delegering. För delegering måste det finnas en delegeringsordning, av vilken framgår vilka typer av beslut den/de delegerade kan fatta självständigt. Beslut som fattats med stöd av ...